A03 Verksamhetspolicy

En policy är en avsiktsförklaring som ger riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. Verksamhetspolicyn fastställs av ledningen och revideras årligen. Innehållet ska vara känt av samtliga som utför arbete inom verksamheten.

Omfattning

Företaget bedriver verksamhet inom marknadsföringsbranschen. Vi är en reklam- & kommunikationsbyrå som arbetar med hemsidor, sociala medier, grafisk design, digital annonsering, e-learning och konceptutveckling. Hela vår verksamhet omfattas av vårt ledningssystem som är uppbyggt enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet), SS-EN ISO 14001:2015 (miljö) och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

I vårt ledningssystem hanterar vi risker och möjligheter samt kartlägger våra intressenter och deras krav och förväntningar. Vi förbinder oss att uppfylla lagkrav samt relevanta intressentkrav. Vi har en policy som sammanfattar vår viljeinriktning när det gäller kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Vi kallar den för verksamhetspolicy. Policyn lägger grunden för våra verksamhetsmål som följs upp återkommande.

Kvalitetspolicy

Ledord: Kundfokus + Kompetensutveckling

Vi vill uppfylla kundernas förväntningar och behov. Våra tjänster skapar värde och bidrar till våra kunders framgång. Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer.

Arbetsmiljöpolicy

Ledord: Aktsamhet + Analyser

Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete. Vår avsikt är att ge personalen förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form. Alla medarbetare ska behandlas med tolerans och respekt. Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till att skapa en god arbetsmiljö.

Miljöpolicy

Ledord: Medvetenhet + Minskad miljöpåverkan

I vår verksamhet vill vi vara miljömedvetna så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Vi eftersträvar att alltid göra de bästa miljövalen och ständigt förbättra oss i vårt miljöarbete. Vi lägger särskild vikt vid att tillsammans med våra kunder gå före i miljöarbetet. Exempelvis när det gäller val av papper vid produktion av trycksaker.

Vid resor och transporter ska alltid det mest effektiva med tanke på miljön väljas. Tåg ska alltid vara förstahandsvalet vid resor. Bolagets fordon ska alltid gå att framföras delvis med el dvs. elhybridbilar.

När bolaget väljer att göra sponsring eller pro bono uppdrag ska det eftersträvas att engagemanget bidrar till en bättre miljö både lokalt och globalt.

Vi vill påverka både leverantörer och kunder att arbeta aktivt med miljöfrågor och hoppas vi kan inspirera genom att vara goda förebilder.